1. نقش الکسی تایمیا در پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب گرایانه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به مصرف ماده مخدر شهر اردبیل

رضا کاظمی؛ عالیه ناظمی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، ، صفحه 140-162

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب­گرایانه بر اساس الکسی تایمیا در نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری را کلیه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد شهر اردبیل تشکیل می داد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. برای ...  بیشتر

2. نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در پیش‌بینی سوء مصرف مواد در معتادان(مطالعه موردی: شهر اردبیل)

عالیه ناظمی؛ رضا کاظمی؛ نیلوفر میکائیلی

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-9

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در پیش‌بینی سوء مصرف مواد در معتادان شهر اردبیل به اجرا در آمد. از جامعه آماری پژوهش کل معتادان شهر اردبیل در سال 1391 به تعداد 4000 نفر، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس، 100 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ولع هرویین تیفانی و همکاران، عدم ...  بیشتر