1. ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر نزاع و درگیری به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی با رویکرد فراترکیب

عادل منیر؛ علیرضا ادیبی؛ سلیم کاظمی

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیریبه‌عنوانمهمترین آسیب اجتماعیمی‌باشد.این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها35 منبع از بین 173 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شدند که درمجموع151 ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل

سعید صدقی؛ عادل منیر؛ قادر داداشی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، ، صفحه 45-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل می‌باشد. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات تحقیق موردنظر میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جوانان شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که برابر 179428 نفر می‌باشد. در تحقیق حاضر ...  بیشتر