1. بررسی و سنجش شاخص های موثر بر احساس امنیت در فضای شهراردبیل(مطالعه موردی: منطقه 4)

اصغر پاشازاده؛ سمیرا سعیدی؛ ولی پرویزی پیله رود

دوره 1397، شماره 17 ، بهار 1397، ، صفحه 81-107

چکیده
  از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد. بنابراین بررسی جنبه های کمی و کیفی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مولفه های احساس امنیت در فضای شهر اردبیل می باشد. مولفه های( مقیاس، ازدحام، فرم فضا، المان ...  بیشتر

2. شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل با تاکید بر نظریه فرصت بزهکاری

اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی؛ محمدبلقر شیردل

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، ، صفحه 146-160

چکیده
  در پی رشد شهرها، میزان جرایم شهری هم در برخی زمان ها و مکان ها رشد می یابد. بگونه ای که بزه کاران برای ارتکاب جرم، به دنبال زمان و مکان مناسب هستند، زمان و مکانی که حداقل خطر دستگیری وحد اکثر منافع حاصل از بزهکارى را در برداشته باشد. از همین رو هدف اصلی این مقاله شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، ...  بیشتر