1. شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل با تاکید بر نظریه فرصت بزهکاری

اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی؛ محمدبلقر شیردل

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، ، صفحه 146-160

چکیده
  در پی رشد شهرها، میزان جرایم شهری هم در برخی زمان ها و مکان ها رشد می یابد. بگونه ای که بزه کاران برای ارتکاب جرم، به دنبال زمان و مکان مناسب هستند، زمان و مکانی که حداقل خطر دستگیری وحد اکثر منافع حاصل از بزهکارى را در برداشته باشد. از همین رو هدف اصلی این مقاله شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، ...  بیشتر