1. شناسایی مولفه های موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل

علی جعفری؛ عیسی صداقت؛ رقیه حضوری

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، ، صفحه 43-67

چکیده
  در سال­های اخیر اهمیت احساس امنیت و سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود و عامل موثر برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد جامعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است.مواد و روش ها: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مولفه­های موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل می­باشد.روش ...  بیشتر

2. شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر توسعه مشارکت شهروندان با پلیس در پیشگیری از جرایم(مطالعه موردی: سرقت در اردبیل)

قاسم معصومی؛ محمدباقر شیردل؛ اکبر کیهان

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، ، صفحه 110-135

چکیده
  سرقت از جمله جرایمی است که در تمام جوامع رواج داشته و بعنوان امری مذموم تلقی می شود. شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرم سرقت می تواند در کاهش این جرایم تاثیر بسزایی داشته باشد. یکی از این موارد، توسعه مشارکت شهروندان با پلیس در جامعه می باشد. از این رو، این پژوهش به شناسایی و الویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت شهروندان با پلیس در پیشگیری ...  بیشتر

3. رابطه بین سرمایه اجتماعی و روان‌شناختی با ریسک‌پذیری کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل

حسین محبی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، ، صفحه 42-63

چکیده
  در سازمان‌های نظامی بخصوص نیروی انتظامی که بیشتر با متن جامعه و افراد متعدد سروکار دارند، شناخت عوامل تأثیرگذار بر ریسک و خطرپذیری ضروری می باشد. تصمیم‌ گیری هیجانی و همراه با ریسک بالا می‌توانند صدمات غیرقابل ‌جبران بر این سازمان و یا بر جامعه داشته باشد. لذا اهمیت دارد که پژوهشگران درصدد یافتن راهکارهایی باشند که بتواند بر خطرپذیری ...  بیشتر

4. بررسی نقش سرمایه اجتماعی خانواده بر میزان جرائم و بزهکاری کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی شهر اردبیل)

مژگان مشفقی ، احمد جهانی ، عظیم حبیب‌زاده

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 35-57

چکیده
  پدیده جهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان در تمام کشورها، با هر سطحی از پیشرفت، مشهور است علاوه بر رشد و نمودهای بیش‌ازپیش بزهکاری کودکان و نوجوانان، با تجدید حیاتی بی‌سابقه همراه است. عوامل این تجدید حیات بزهکاری کودکان، به نظر می‌رسد در فروپاشی ساختار خانواده‌ها و فشار فوق‌العاده شدید جریان طرد اجتماعی که بسیاری از نوجوانان درگیر ...  بیشتر

5. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به سرمایه‌گذاری با تأکید بر سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی (موردمطالعه: کارخانه‌داران استان اردبیل)

الهام عباسی، علی جسارتی، طاها عشایری

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 78-106

چکیده
  هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به سرمایه‌گذاری در استان اردبیل و بررسی رابطه گرایش به سرمایه‌گذاری با عوامل اجتماعی نظیر امنیت، جرم، بیکاری و مهاجرت است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی با استفاده از طرح پرسشنامه در بین 92 نفر از کارخانه‌داران شهر اردبیل بر طبق جدول مورگان به‌صورت تصادفی توزیع گردیده است. یافته‌های استنباطی ...  بیشتر

6. مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر رفتارهای مخاطره‌آمیز در بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی)

طاها عشایری؛ محمد عجمی؛ ذوالفقار احمدی اوندی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 50-74

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای مخاطره‌آمیز بهداشتی در بین دانشجویان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. با استفاده از جدول مورگان از جامعه آماری 11435 نفری، حجم نمونه 260 نفر انتخاب گردید. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌داری بین مدرنیته (080/0)، مذهب (327/0-)، سرمایه ...  بیشتر

7. نزاع و خشونت روستایی و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: روستای دوستبگلو، شهرستان مشگین شهر)

طاها عشایری، علی رضایی، مجتبی شعاع اردبیلی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-29

چکیده
  نزاع و خشونت به رفتاری پرخاشگرانه گویند که در جوامع روستایی از ساخت طایفه‌ای، سنتی، رقابت بر سر منابع کمیاب، قدرت، اختلافات تاریخی و ناسازگاری ارزشی بین گره‌ها برمی‌خیزد. چنین پدیده‌ای منجر به افت اعتماد اجتماعی، نهادینه شدن خشونت و عادی شدن آن، بی‌سازمانی اجتماعی، کژ کارکردی هنجار و قوانین، افزایش ستیز بین طوایف و بحران سرمایه ...  بیشتر

8. بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی و اثرات آن در تقویت امنیت مرزی مورد مطالعه: مرز گرمی

حسین علیپور

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 30-42

چکیده
  حفاظت و صیانت از نقاط مرزی یک کشور و یکپارچه کردن نیروهای دولتی و قومیت‌های مختلف ساکن در نواحی مرزی همواره یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال مشکل‌ترین تکالیف برای هر کشور می‌باشد. این مسئله همواره یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های امنیت می‌باشد. هدف این مقاله بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و اثرات آن در تقویت امنیت مرز می‌باشد. این تحقیق ...  بیشتر

9. عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به قتل در شهرستان مشگین شهر

طاها عشایری؛ محسن نیازی؛ بهزاد شهرامی؛ ناصر شهیار

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر این است چه عاملی در گرایش افراد ‌به قتل مؤثر می‌باشد که با روش پیمایشی صورت گرفته و از طریق فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری احتمالی 160 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و با استفاده از آلفای کرونباخ روایی آن تأیید گردیده است. از نظریه آنومی دورکیم، مرتن، آلبرت کوهن، هیرشی، تورن بری، پکستن، نظریه فضای قابل دفاع، ...  بیشتر

10. تحلیلی جامعه شناختی بر نقش سرمایه اجتماعی در تامین نظم وامنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر مرزی پارس آباد)

شهروز آذرنژاد؛ قادر دولتخواه؛ اشرف السادات مطهری؛ ودود ولیزاده

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 69-92

چکیده
  امنیت اجتماعی یکی از معرف‌های اساسی امنیت همه‌جانبه هر نظام اجتماعی می‌باشد که با توسعه پایدار آن در سطح جامعه استقلال و ثبات نظم اجتماعی جامعه تقویت می‌گردد، بنابراین اگر امنیت در جامعه‌ای به صورتی باشد که انسان‌ها نتوانند آینده روشنی برای خویش ترسیم کنند، امکان رشد و توسعه در آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر درزمینهٔ تأمین امنیت ...  بیشتر