1. مقایسه ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی در رانندگان با و بدون تخلفات رانندگی

ربابه رمضانی

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، ، صفحه 86-124

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­های شخصیتی و فرسودگی شغلی در رانندگان با و بدون تخلفات رانندگی می‌باشد. روش پژوهش مطالعه حاضر علی- مقایسه‌‌ای و از نوع مورد شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه رانندگان ترمینال های مسافربری، پایانه های باربری و آژانس های مسافرتی در سه ماهه اول سال 1397 می­باشد. روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت ...  بیشتر

2. بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در شهرستان اردبیل

آرمان محمودی، حسین قمری، مسعود نظری، شهریار درگاهی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 125-139

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در بین رانندگان شهرستان اردبیل صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان دارای تصادفات رانندگی مکرر که در سال 1393 بودند که تعداد 100 نفر به‌صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های نارسایی شناختی و عوامل شخصیتی NEO-FFI فرم کوتاه پاسخ دادند. ...  بیشتر