1. پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی(مطالعه دانشجویان شهر اردبیل)

علی جعفری؛ رحیم خوش فکری

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، ، صفحه 68-86

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهر اردبیل(تعداد کل30500 نفر).از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

2. نقش هنجارهای اجتماعی در پیش بینی وابستگی به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل

الناز محمد حسن زاده

دوره 1397، شماره 18 ، پاییز 1397، ، صفحه 75-113

چکیده
  حضور در فضای مجازی، بنابر ویژگی ها، امکانات و کارکردهای خاص این فضا و با عنایت به وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهروندان در جامعه ایران تاثیرات عمیقی بر جنبه های مختلف ارزش ها و هنجارهای اجتماعی کاربران به خصوص جوانان می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هنجارهای اجتماعی در پیش بینی وابستگی به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل ...  بیشتر