1. رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل

علی جعفری؛ مهرداد نصیرزاده

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، ، صفحه 78-115

چکیده
   هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل در سال 1396 تشکیل دادند که تعداد ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل

سعید صدقی؛ عادل منیر؛ قادر داداشی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، ، صفحه 45-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل می‌باشد. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات تحقیق موردنظر میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جوانان شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که برابر 179428 نفر می‌باشد. در تحقیق حاضر ...  بیشتر

3. بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با نشاط اجتماعی مورد مطالعه (شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمـد جهانی

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، ، صفحه 59-81

چکیده
  شادی و نشاط یکی از معیارهای سلامت روانی انسان‌هاست و موهبت بزرگی است که باید آن را جستجو کرد، یافت و غنیمت شمرد و به دیگران نیز منتقل کرد؛ و همه مردم خواستار آن هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با میزان نشاط اجتماعی در بین مردم شهر اردبیل است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی ...  بیشتر

4. بررسی رابطه‌ی بین قشربندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور اردبیل

عیسی رضایی ، معصومه حضرتی ، اویس وهابزاده

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 50-63

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین قشربندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل انجام شده است. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای یا پس رویدادی است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل تشکیل می‌دهند که نمونه‌گیری طبقه‌ای از سه گروه تحصیلی (علوم انسانی، فنی مهندسی، و علوم پایه) 384 نفر انتخاب ...  بیشتر