1. بررسی مقایسه ای نقش رسانه‌های جمعی- اجتماعی در آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی

اتابک محمدی کله سر

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، ، صفحه 24-60

چکیده
  آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نظیر رفتارهای ناهنجار، فراغت غیر مفید، سردرگمی هویتی، استعمال مواد مخدر، جرایم جنسی، بی‌تفاوتی یا پرخاشگری سیاسی و... در بین بخشی از شهروندان به طور نسبی وجود دارد که عمدتاً ناشی از علل و عوامل خارج از جامعه است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رسانه‌های جمعی- اجتماعی در آسیب های فرهنگی- اجتماعی در میان شهروندان ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل

سعید صدقی؛ عادل منیر؛ قادر داداشی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، ، صفحه 45-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل می‌باشد. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات تحقیق موردنظر میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جوانان شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که برابر 179428 نفر می‌باشد. در تحقیق حاضر ...  بیشتر