1. ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر نزاع و درگیری به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی با رویکرد فراترکیب

عادل منیر؛ علیرضا ادیبی؛ سلیم کاظمی

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیریبه‌عنوانمهمترین آسیب اجتماعیمی‌باشد.این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها35 منبع از بین 173 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شدند که درمجموع151 ...  بیشتر

2. رابطه سبک‌های فرزندپروری بارفتار پرخاشگرانه در مرتکبین نزاع و درگیری شهر اردبیل

رافت طهماسبی وند؛ علی شیخ الاسلامی

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، ، صفحه 58-88

چکیده
  محیط خانوادگی افراد و میزان زمانی که والدین صرف تربیت فرزندان خود می کنند، با رفتارهای پرخطر و جرایم ارتکابی فرزندان ارتباط دارد. بدین جهت، پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین رفتار پرخاشگرانه در افراد مرتکب نزاع و درگیری و سبک‌های فرزندپروری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده وجامعه آماری شامل کلّیه‌ی مراجعین به علّت ...  بیشتر

3. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار پرخاشگرانه در افراد مرتکب نزاع و درگیری(مطالعه موردی: شهر اردبیل در سال 1395-1394)

رافت طهماسبی وند؛ علی شیخ الاسلامی

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، ، صفحه 45-70

چکیده
  رفتار پرخاشگرانه افراد تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. یکی از این مولفه ها ویژگی‌های شخصیتی آنان است. نوع شخصیت افراد عامل تعیین کننده ای است که می تواند بروز رفتار پرخاشگرانه را تشدید کرده و یا مانع آن شود. لذا با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیتی افراد در رفتار پرخاشگرانه، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین این دو عامل را انجام پذیرفت. ...  بیشتر

4. بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع دسته‌جمعی در شهر اردبیل

مژگان مشفقی ، احمد جهانی

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 71-94

چکیده
  درگیری و نزاع‌ها می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، ازجمله تعصبات بیجا، عدم پایبندی به مسائل اعتقادی، عدم توسعه اجتماعی، قومیت‌ها و تعاملات نزدیکی که افراد ساکن در روستاها و مناطق محروم باهم دارند. نزاع دسته‌جمعی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که در صورت بروز، آسیب‌های مادی و معنوی فراوانی را برای یک جامعه در پی دارد. هدف این مقاله ...  بیشتر