1. نقش الکسی تایمیا در پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب گرایانه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به مصرف ماده مخدر شهر اردبیل

رضا کاظمی؛ عالیه ناظمی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، ، صفحه 140-162

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب­گرایانه بر اساس الکسی تایمیا در نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری را کلیه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد شهر اردبیل تشکیل می داد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. برای ...  بیشتر