1. بررسی رابطه‌ی بین هیجان‌خواهی با رفتارهای پرخطر در جوانان شهر اردبیل

پژمان هنرمند قوجه بیگلو

دوره 1397، شماره 18 ، پاییز 1397، ، صفحه 58-77

چکیده
  دوره نوجوانی و جوانی، دوره­ای است که بسیاری از افراد درگیر رفتارهای پرخطر از قبیل مصرف مواد، مصرف سیگار و سایر مواد و... می­شوند. نتایج مطالعات نشان می­دهد که میزان رفتارهای پرخطر در سال­های نوجوانی و جوانی بیش از سایر مراحل زندگی است و هیجان­خواهی افراد یکی از دلایل گرایش به این­گونه رفتارها است؛ لذا هدف مطالعه­ی حاضر، ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل

سعید صدقی؛ عادل منیر؛ قادر داداشی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، ، صفحه 45-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل می‌باشد. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات تحقیق موردنظر میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جوانان شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که برابر 179428 نفر می‌باشد. در تحقیق حاضر ...  بیشتر

3. نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری جوانان شهر اردبیل

علی اصغری؛ فخرالدین اصغری ، جلیل اعیادی

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 143-173

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی و ابعاد اعتقادات مذهبی (عاطفه مذهبی، تجربه دینی، مناسک مذهبی و پیامد دینی) خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری، با استفاده از روش توصیفی- همبستگی به «نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری جوانان شهر اردبیل» می‌پردازد. اطلاعات مربوط به قسمت‌های نظری ...  بیشتر

4. تحلیل جامعه شناختی نفش خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری اجتماعی( شهرستان مشگین شهر).

طاها عشایری؛ عسگر جسارتی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-27

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری اجتماعی است که با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. چهارچوب نظری تحقیق با استفاده از الگوی هیرشی، ماتزا، بی‌هنجاری دورکیم و مرتن، پیشگیری از بزهکاری انتخاب شده و جهت رفع اشکالات بر روی نمونه 30 نفری اجرا و اصلاح گردید. از حجم نمونه 2000 نفری، 500 نفر از طریق فرمول کوکران ...  بیشتر