1. بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت و راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی

حسین قمری کیوی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، ، صفحه 110-131

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مقایسه انگیزه پیشرفت و راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بزهکار و عادی صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. نمونه موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر بزهکاروعادی 13 تا 16 ساله شهرستان اردبیل در سال 1392 بود. نمونه این پژوهش متشکل از 30 نفر در دو گروه 15 نفرِ بود که با همتاسازی در متغیرهای سن، جنس، میزان ...  بیشتر

2. عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهر اردبیل

سعید صدقی ، کیوان زرین کلاه، سید هادی موسوی، قادر داداشی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 73-87

چکیده
  ارتکاب جرم در هر عصری از دغدغه‌های پیشینیان از دیرباز تا به امروز بوده و مسئولین در هر عصری ضمن محاکمه نمودن مجرمین، در پی یافتن علل ارتکاب جرم بوده و سعی بر این داشتند که با اتّخاذ راه‌کارهای مناسب، میزان شیوع و گسترش آن را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهری اردبیل است. روش مورداستفاده برای ...  بیشتر

3. بررسی سبک‌های دل‌بستگی و عوامل شخصیتی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار در شهر اردبیل

جواد هاشمی، مرتضی عندلیب، بهروز شیرانه، اسحاق قربانی‌آذر

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 104-124

چکیده
  با توجه به روند رو به رشد بزهکاری در ایران از یک سو و پیامدهای زیان‌بار آن مانند بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی و شخصی، بررسی شناسایی عوامل پیش‌بین در رفتارهای بزهکارانه از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا شناخت این عوامل می‌تواند نقطه عطفی برای امر پیشگیری باشد. در این پژوهش، به توصیف بعضی از عوامل پیش‌بین بزهکاری نظیر سبک‌های دل‌بستگی ...  بیشتر

4. تحلیل جامعه شناختی نفش خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری اجتماعی( شهرستان مشگین شهر).

طاها عشایری؛ عسگر جسارتی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-27

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری اجتماعی است که با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. چهارچوب نظری تحقیق با استفاده از الگوی هیرشی، ماتزا، بی‌هنجاری دورکیم و مرتن، پیشگیری از بزهکاری انتخاب شده و جهت رفع اشکالات بر روی نمونه 30 نفری اجرا و اصلاح گردید. از حجم نمونه 2000 نفری، 500 نفر از طریق فرمول کوکران ...  بیشتر

5. بررسی عوامل موثر بر بروز جرم سرقت با تاکید بر انواع سرقت در محلات اردبیل

نعمت اله آقایی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 28-52

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم سرقت با تأکید بر انواع سرقت در محلات اردبیل انجام گرفته است و در طول تحقیق سعی بر آن بوده است تا به سؤالاتی از قبیل چگونگی رابطه بین نوع و میزان سرقت و محل زندگی سارقین، چگونگی رابطه بین نوع و میزان سرقت و محلاتی که سرقت در آن‌ها صورت گرفته است پاسخ داده شود. اطلاعات و داده‌های موردنیاز از ...  بیشتر