1. بررسی سطح توانمندی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل براساس مدل اسپریتزر

حسن مجربی، حسین بهاری، رحمان یعقوبی خانقاه، ابراهیم مجربی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 93-112

چکیده
  در رویکردهای توسعه‌ای به مدیریت منابع انسانی، به‌روشنی درباره اهمیت و جایگاه عوامل انسانی در سازمان، به‌عنوان یک دارایی مهم بحث شده است. اگر شرایط مناسبی برای شکوفا شدن استعدادهای فردی فراهم شود، دارایی مذکور، کارایی و عملکرد بهتری خواهد داشت. مقاله حاضر به مطالعه توصیفی سطح توانمندی کارکنان ناجا اردبیل در چارچوب مدل اسپریتزر ...  بیشتر