1. بررسی رابطه بین سطح تحصیلات و بروز جرم در شهرستان اردبیل

داود مهدوی کنده، حسین مهدوی کنده

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 19-44

چکیده
  هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین سطح تحصیلات و نقش آن در بروز جرم در شهرستان اردبیل می‌باشد. آنچه موردتوجه قرار گرفت جرائم زندانیان شهرستان اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پس رویدادی (علی- مقایسه‌ای) است. جامعه آماری، متشکل از زندانیان شهر اردبیل می‌باشد. نمونه‌های موردبررسی ۱۰۰ نفر از زندانیان و روش ...  بیشتر