1. مدیریت (تعقیب و کشف) سرقت با رویکرد اطلاعات جنایی در استان اردبیل

مجتبی ستوده گندشمین، فرهاد شمس‌آبادی، حسن بابایی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 51-79

چکیده
  مبارزه با سرقت از مباحث راهبردی پلیس آگاهی بوده که برای تحقق آن، ناگزیر است متناسب با رشد جمعیت، گسترش شهرها، پیچیده شدن جرائم، ارتقاء دانش نرم‌افزاری و روابط سارقین، همواره با رویکردی متفاوت به این نیاز پاسخ دهد. بسیاری از سرقت‌ها وجود دارند که تنها زمینه کشف آن‌ها کارهای اطلاعاتی است. کارآگاهان معتقدند که باید از تمامی ارتباطات ...  بیشتر