1. بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در شهرستان اردبیل

آرمان محمودی، حسین قمری، مسعود نظری، شهریار درگاهی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 125-139

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در بین رانندگان شهرستان اردبیل صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان دارای تصادفات رانندگی مکرر که در سال 1393 بودند که تعداد 100 نفر به‌صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های نارسایی شناختی و عوامل شخصیتی NEO-FFI فرم کوتاه پاسخ دادند. ...  بیشتر