1. تدوین راهبردهای بهینه در جهت افزایش امنیت فضاهای عمومی در محلات شهر اردبیل (مطالعه موردی: محله ملا یوسف)

مازیار بابایی کانیاری؛ میثم ضارب نیا

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، ، صفحه 44-66

چکیده
  امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح است. امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک مکان است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. بنابراین با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر برآن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. ...  بیشتر