1. رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل

علی جعفری؛ مهرداد نصیرزاده

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، ، صفحه 78-115

چکیده
   هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل در سال 1396 تشکیل دادند که تعداد ...  بیشتر