1. پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی(مطالعه دانشجویان شهر اردبیل)

علی جعفری؛ رحیم خوش فکری

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، ، صفحه 68-86

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهر اردبیل(تعداد کل30500 نفر).از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

2. بررسی نقش شبکه های اجتماعی (میزان کاربست و نوع کاربست) در سبک زندگی جوانان شهر اردبیل

سلیم کاظمی

دوره 1397، شماره 20 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-25

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی (میزان و نوع کاربست)در سبک زندگی جوانان شهر اردبیل انجام شد.این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی به و لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را تمامی جوانان دختر و پسر دارای سنین25-18 شهر اردبیل در سال 1396 می­باشد که حجم آن برابر با 24000 نفر است. برای تعیین حجم نمونه نیز ...  بیشتر