1. اولویت بندی راهکارهای موثر در ارتقای احساس امنیت شهری در مناطق مسکونی (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری اردبیل)

علی ناصری منش

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، ، صفحه 21-57

چکیده
  با توجه به تحولات اخیر در فضاهای شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و به طبع آن مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت در شهرها باعث بروز تضادهای اجتماعی و نابرابری ها در سطوح مختلف شده است که این امر به یکی از مهم ترین عوامل کیفیت زندگی یعنی امنیت خلل وارد کرده است. امنیت به عنوان عامل مهم در نظم شهری و افزایش کیفیت زندگی ...  بیشتر

2. تدوین راهبردهای بهینه در جهت افزایش امنیت فضاهای عمومی در محلات شهر اردبیل (مطالعه موردی: محله ملا یوسف)

مازیار بابایی کانیاری؛ میثم ضارب نیا

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، ، صفحه 44-66

چکیده
  امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح است. امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک مکان است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. بنابراین با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر برآن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. ...  بیشتر