1. رابطه متقابل امنیت و گردشگری با تاکید بر استان اردبیل

واحد آقائی؛ هوشمند محمدی

دوره 1398، شماره 22 ، تابستان 1398، ، صفحه 47-74

چکیده
  قرنبیستویکم،سدهبهرهگیریازفرصتهایتجاریارزشمنددربخشخدماتیبهویژهگردشگریاستو بسیاریازکشورهابهاینحقیقتپیبردهاندکهبرایبهبودوضعیتزندگیاقتصادیخودبایدابتکارعملبهخرج دهندودرصددیافتنراههایتازهایبرآیند. به عبارتی، صنعت گردشگری، مسالمت آمیز ترین جنبش خانواده بشری است که بر پیشرفت دانش، فرهنگ و اقتصاد تاثیر مستقیم دارد و به عنوان ...  بیشتر

2. تبیین فضایی امنیت در محیط‌های شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و محیطی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

شاهرخ زاد ولی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-30

چکیده
  امروزه ارتباط امنیت با مکان و فضا به اثبات رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت در مناطق شهرى فضاهای ناامن و مستعد جرائم به طور همسان و یکنواخت پخش نمی­شوند، بلکه آن‌ها در مکان‌های بخصوصى پراکنش داشته­اند. از این‌رو هدف مطالعه‌ی حاضر سنجش میزان امنیت کالبدی – محیطی در فضاهای مختلف شهری در اردبیل و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی ...  بیشتر

3. بررسی و سنجش شاخص های موثر بر احساس امنیت در فضای شهراردبیل(مطالعه موردی: منطقه 4)

اصغر پاشازاده؛ سمیرا سعیدی؛ ولی پرویزی پیله رود

دوره 1397، شماره 17 ، بهار 1397، ، صفحه 81-107

چکیده
  از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد. بنابراین بررسی جنبه های کمی و کیفی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مولفه های احساس امنیت در فضای شهر اردبیل می باشد. مولفه های( مقیاس، ازدحام، فرم فضا، المان ...  بیشتر

4. اولویت بندی راهکارهای موثر در ارتقای احساس امنیت شهری در مناطق مسکونی (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری اردبیل)

علی ناصری منش

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، ، صفحه 21-57

چکیده
  با توجه به تحولات اخیر در فضاهای شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و به طبع آن مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت در شهرها باعث بروز تضادهای اجتماعی و نابرابری ها در سطوح مختلف شده است که این امر به یکی از مهم ترین عوامل کیفیت زندگی یعنی امنیت خلل وارد کرده است. امنیت به عنوان عامل مهم در نظم شهری و افزایش کیفیت زندگی ...  بیشتر

5. تدوین راهبردهای بهینه در جهت افزایش امنیت فضاهای عمومی در محلات شهر اردبیل (مطالعه موردی: محله ملا یوسف)

مازیار بابایی کانیاری؛ میثم ضارب نیا

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، ، صفحه 44-66

چکیده
  امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح است. امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک مکان است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. بنابراین با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر برآن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. ...  بیشتر

6. رهیافت ترکیبی PROMETHEE 2/ GIS در ارزیابی و پهنه‌بندی نواحی شهری اردبیل به لحاظ نفوذ خدمات انتظامی- اداری

فرهاد برندک

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، ، صفحه 24-44

چکیده
  برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، یکی از مولفه‌های اساسی در توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از رهیافت ترکیبی PROMETHEE2/GIS برای ارزیابی ضریب نفوذ خدمات اداری-انتظامی در نواحی شهری اردبیل می‌باشد. روش تحقیق پژوهش، بر اساس هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. از این رو در این مقاله، با استفاده ...  بیشتر

7. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیای در ساماندهی رودخانه مرزی ارس و تأثیر آن بر امنیت مرزی

سروش جعفری، علی جسـارتی، حسین علیپور، غلامعباس علیزاده

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-34

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیر ساماندهی رودخانه مرزی ارس بر امنیت مرز (بر اساس داده‌های GIS)، مواردی همچون لزوم ساحل بندی و ساماندهی رودخانه مرزی ارس با استفاده از تصاویر هوایی، نقشه پروتکل‌های مرزی و نقشه‌های و تأثیر مستقیم آن در برگرداندن اراضی ازدست‌رفته توسط سیلاب و طغیان رودخانه مرزی و ملحق شدن اراضی کشورمان در حاشیه رودخانه ...  بیشتر

8. نقش امنیت در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان سرعین

فرزاد جهانبانی؛ صادق عبدلی، رحیم افلاکی، علیرضا جهانبانی

دوره 1393، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 103-119

چکیده
  امنیت یکی از اساسی‌ترین مبانی گردشگری است هیچ صنعتی به‌اندازه گردشگری به امنیت وابسته نیست؛ درواقع توسعه‌ صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشوراست و توسعه‌ امنیت ملی در کشورهای مختلف موجب رشد خارق‌العاده‌ صنعت گردشگری در دهه‌های اخیر شده است. طبیعی است که گردشگران قبل از برنامه‌ریزی برای آغاز یک مسافرت، تلاش ...  بیشتر

9. بررسی میزان مشارکت مردم و احساس امنیت (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

واحد آقایی

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 31-49

چکیده
  ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در یک جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می‌شود. مشارکت اجتماعی دلالت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمن‌های داوطلبانه، باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و گروه‌هایی دارد که معمولاً خصلتی محلی و غیردولتی دارند که در قالب سیاست‌های اجتماعی مشارکت و درگیر ساختن ...  بیشتر