1. پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی(مطالعه دانشجویان شهر اردبیل)

علی جعفری؛ رحیم خوش فکری

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، ، صفحه 68-86

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهر اردبیل(تعداد کل30500 نفر).از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

2. نقش خودکنترلی، ابراز وجود و افسردگی در گرایش به اعتیاد دانشجویان

مهدی نعیم؛ علی رضایی شریف

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، ، صفحه 19-43

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس نقش خوکنترلی، ابـراز وجـود و افسردگی دانشجویان انجام شـد. روش پـژوهش همبسـتگی و جامعـة آمـاری تمام دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اردبیل در سـال 1394 بودنـد. از میـان آنهـا 150 نفـر بـه روش نمونـه گیـری در دسـترس انتخاب و با پرسشنامه ی خود کنترلی تانجی، بامیستر و بون، پرسشنامه ی ابراز وجود ...  بیشتر