نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در پیش‌بینی سوء مصرف مواد در معتادان شهر اردبیل به اجرا در آمد. از جامعه آماری پژوهش کل معتادان شهر اردبیل در سال 1391 به تعداد 4000 نفر، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس، 100 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ولع هرویین تیفانی و همکاران، عدم تحمل ابهام ایومک لین و دیویدال و کمال گرایی هیل، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم تحمل ابهام و سوء مصرف مواد رابطه معناداری وجود دارد (r= 0/44) و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از متغیرهای مورد مطالعه، عدم تحمل ابهام 47% تغییرات سوء مصرف مواد را پیش بینی می کند. عدم تحمل ابهام به عنوان عامل روان شناختی مهم در پیش‌بینی تمایل افراد به سوء مصرف مواد عمل می کند و توجه به آن می تواند نقش مهمی در پیشگیری از سو, مصرف مواد داشته باشد

کلیدواژه‌ها