نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های فرزند پروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در افراد معتاد و سالم به انجام رسید. در این راستا 100 نفر از افراد معتاد و 100 نفر سالم بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس در شهرستان اردبیل انتخاب گردیدند. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های ویژگی‌های دموگرافیک، فرزند پروری بامریند، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و کارکرد خانواده گردآوری گردید. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین افراد معتاد و سالم از نظر سبک فرزند پروری اقتدار منطقی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری افراد سالم نسبت به افراد معتاد بیشتر از سبک فرزند پروری اقتدار منطقی استفاده می‌کنند. نتایج همچنین نشان داد که بین افراد معتاد و سالم از نظر سلامت روانی و کیفیت زندگی (کل) تفاوت معناداری وجود دارد؛ به نحوی که افراد معتاد نسبت به افراد سالم از نظر کیفیت زندگی و سلامت روانی نمرات پایینی به دست آوردند. در نهایت نتایج در مورد متغیر کارکرد خانواده نشان داد که از بین مؤلفه‌های کارکرد خانواده، بین افراد معتاد و سالم در مؤلفه‌های عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که نتایج حاکی از ناکارایی خانواده در افراد معتاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها