نویسندگان

چکیده

یکی از وجوه مشارکت شهروندان برای سالم‌سازی و تداوم زندگی اجتماعی و شهرنشینی، ضرورت مشارکت شهروندان با پلیس جهت برقراری نظم و امنیت در سازندگی و سرنوشت کشور است که موجب تحکیم و تعمیق روابط بین اعضای جامعه، تقویت و پویایی، نشاط اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و توسعه پایدار می‌گردد.در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا از منظر جامعه‌شناختی، به بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در مأموریت‌های پلیس در استان اردبیل شهرستان پارس‌آباد بپردازد.جامعه آماری این پژوهش افراد 18 سال به بالا هستند که 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه هست. یافته‌های پژوهش، حاکی از همبستگی معنی‌دار بین متغیر های مستقل (تعلق اجتماعی، اعتماد، رسانه‌های گروهی، عملکرد پلیس) و متغیر وابسته (مشارکت با مأموریت‌های پلیس) می‌باشد

کلیدواژه‌ها