نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین قشربندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل انجام شده است. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای یا پس رویدادی است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل تشکیل می‌دهند که نمونه‌گیری طبقه‌ای از سه گروه تحصیلی (علوم انسانی، فنی مهندسی، و علوم پایه) 384 نفر انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شد. روایی پرسش‌نامه توسط اساتید محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با روش آلفای کرون‌باخ، 82/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی (میانگین، میانه، واریانس) و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد و تحلیل آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بیش‌ترین فراوانی قشربندی مربوط به قشر متوسط جامعه با 7/57 درصد هست. همچنین میانگین احساس امنیت اجتماعی در بین جامعه آماری 05/53 با انحراف معیار 51/10 به دست آمد. بنابر نتایج این پژوهش بین میزان درآمد، سطح تحصیلات، منزلت شغلی، میزان دارایی اقتصادی- مالی، نوع مسکن، سبک زندگی و میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد و این رابطه مستقیم می‌باشد چرا که با افزایش میزان متغیرهای مستقل، میزان متغیر وابسته (احساس امنیت) نیز افزایش می‌یابد، این پژوهش همچنین نشان داد که قشر بالا از میزان احساس امنیت اجتماعی بالایی نسبت به قشرهای متوسط و پایین برخوردار است.

کلیدواژه‌ها