نویسنده

برون سازمانی

چکیده

نزاع دسته‌جمعی به شرایطی گفته می‌شود که در آن عده‌ای بیش از دو نفر باهم درگیر شده و آسیب‌های اجتماعی با خود به بار می‌آورد که با انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی صورت می‌پذیرد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر وقوع نزاع دسته‌جمعی در بین دو طایفه علیا و سفلا در روستای جبدرق از شهرستان مشگین شهر می‌باشد. از بین 1200 نفر بر طبق جدول مورگان به روش تصادفی 291 نفر انتخاب شده و با روش پیمایشی اجرا گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای سن، درآمد، جنسیت و مسائل ناموسی با نزاع دسته‌جمعی معنادار نبوده و متغیرهای تحصیلات با ضریب (29%-)، رسانه (35%-) رابطه معکوس و معنادار و متغیرهای تعداد اعضای خانواده (45%)، طایفه‌گرایی (37%)، اختلافات قدیمی (24%) رابطه مستقیم و معناداری با نزاع دسته‌جمعی داشت است. بر طبق نتایج رگرسیونی ضریب همبستگی چندگانه برابر با 46% و ضریب تعیین برابر با 324% می‌باشد. از بین متغیرها طایفه-گرایی، مسائل ناموسی و تحصیلات معنادار نبوده و متغیرهای تعداد اعضای خانواده با ضریب (115/0)، اختلافات تاریخی (445/) 0، سن (109/0) توانسته متغیر نزاع دسته‌جمعی را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها