نویسنده

درون سازمانی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم سرقت با تأکید بر انواع سرقت در محلات اردبیل انجام گرفته است و در طول تحقیق سعی بر آن بوده است تا به سؤالاتی از قبیل چگونگی رابطه بین نوع و میزان سرقت و محل زندگی سارقین، چگونگی رابطه بین نوع و میزان سرقت و محلاتی که سرقت در آن‌ها صورت گرفته است پاسخ داده شود. اطلاعات و داده‌های موردنیاز از طریق پرونده‌های قضایی آن‌ها جمع‌آوری شده و با استفاده از روش تحقیق «تحلیل داده» مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. جامعه آماری این تحقیق را سارقین محلات شهر اردبیل در سال 1392 تشکیل می‌دادند. حجم نمونه نیز از طریق روش غیر احتمالی به‌دست‌آمده است و برای این کار تعداد 200 پرونده سرقت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. از نظریه فشار ساختار اجتماعی یا نظریه آنومی رابرت مرتن و نظریه بوم‌شناسی جنایی -مکتب شیکاگو- به‌عنوان مبانی نظری و برای تحلیل نتایج استفاده شده است. نتایج نشان می‌داد که؛ بین نوع سرقت و محلاتی که سرقت در آن‌ها صورت گرفته است رابطه وجود دارد. بین نوع سرقت و محل زندگی سارقین وجود ندارد. هرچند که بین کل سرقت در شهر اردبیل و محل زندگی سارقین رابطه است. یعنی بیشتر سارقین ساکن محله‌های حاشیه‌ای شهر هستند. بین میزان سرقت و هم‌نشینی سارقین با گروه همسالان رابطه وجود دارد. بین میزان سرقت و پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده‌های سارقین رابطه وجود دارد. بین میزان سرقت و آنومیک بودن ساختار خانواده‌های سارقین رابطه وجود دارد. بین میزان سرقت و سابقه بزهکاری رابطه وجود دارد. بین میزان سرقت و اعتقادات مذهبی افراد رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها