نویسنده

برون سازمانی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی درمان شناختی (CBT) و درمان با متادون (MMT) در نگرش به مواد مخدر در معتادان است. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود؛ که در آن 30 نفر از معتادان مراجعه‌کننده به مرکز ترک اعتیاد شفا انتخاب و در سه گروه درمان شناختی، درمان با متادون و گروه گواه گمارده شدند. آزمودنی‌های هر سه گروه قبل و پس از پایان مداخله پرسشنامه نگرش به مواد مخدر را تکمیل کردند.نتیجه پژوهش نشان داد که شرکت در هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل باعث تغییر معنادار نگرش نسبت به مواد شد. نایج نشان می دهد درمان شناختی با ایجاد تغییر در متغیرهای شناختی میانجی مصرف مواد، نگرش و میل به مصرف مواد را تغییر می‌دهد؛ بنابراین با توجه به این یافته‌ها باید از نمای شن‌های روان‌شناختی در کنار در کنار نمای شن‌های دارویی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها