نویسندگان

چکیده

امنیت اجتماعی یکی از معرف‌های اساسی امنیت همه‌جانبه هر نظام اجتماعی می‌باشد که با توسعه پایدار آن در سطح جامعه استقلال و ثبات نظم اجتماعی جامعه تقویت می‌گردد، بنابراین اگر امنیت در جامعه‌ای به صورتی باشد که انسان‌ها نتوانند آینده روشنی برای خویش ترسیم کنند، امکان رشد و توسعه در آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر درزمینهٔ تأمین امنیت همیشه نمی‌توان به نیروی پلیس متکی بود و بایستی مردم خود در تأمین امنیت تلاش کنند لذا وجود سرمایه اجتماعی می‌تواند به تولید امنیت در جامعه و کاهش هزینه‌های کنترل رسمی در جامعه کمک کندو درنهایت زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی شود. در پی چنین ضرورتی نوشتار حاضر بر آن است تا با تأکید بر عامل سرمایه اجتماعی به بررسی امنیت اجتماعی شهروندان شهر پارس‌آباد بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری شده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد 18 سال به بالا ساکن شهر پارس‌آباد می‌باشد که 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید و با استفاده از نرم‌افزار spss اطلاعات تجزیه‌وتحلیل و فرضیات آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که: بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و روابط اجتماعی) و امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان پارس‌آباد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها