نویسنده

درون سازمانی

چکیده

در رویکردهای توسعه‌ای به مدیریت منابع انسانی، به‌روشنی درباره اهمیت و جایگاه عوامل انسانی در سازمان، به‌عنوان یک دارایی مهم بحث شده است. اگر شرایط مناسبی برای شکوفا شدن استعدادهای فردی فراهم شود، دارایی مذکور، کارایی و عملکرد بهتری خواهد داشت. مقاله حاضر به مطالعه توصیفی سطح توانمندی کارکنان ناجا اردبیل در چارچوب مدل اسپریتزر پرداخته است تا مشخص (شناسایی) نماید که توانمندی کارکنان در چه سطحی قرار دارد ؟. با توجه به مدل مورداشاره اقدام به طراحی پرسشنامه شده است پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ابتدا با استفاده از آزمون (K-S) توزیع داده‌ها و نرمال و یا غیر نرمال بودن آن‌ها مشخص شده و با توجه به توزیع اقدام به تعیین آزمون آماری مناسب برای فرضیه‌ها شده است. بنا بر نتایج آزمون‌ها نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان می‌دهد کارکنان موردمطالعه از توانمندی خوبی برخوردار هستند، اگرچه در سطح بسیار مطلوبی قرار ندارند

کلیدواژه‌ها