نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی A و B با راهبردهای مقابله‌ای در مجرمان نزاع دسته‌جمعی در شهرستان اردبیل در سال 1392 می‌باشد. روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه مجرمان نزاع‌های دسته‌جمعی حاضر در زندان‌های شهر اردبیل در سال 1392 می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 70 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب شد. داده‌ها این پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های تیپ شخصیتی A و B فریدمن و روزنمن و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای اندر و پارکر جمع‌آوری شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین تیپ شخصیتی بینA با راهبردهای مقابله‌ای هیجان مدار و اجتنابی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین راهبرد مقابله‌ای مسئله مدار و اجتنابی با تیپ شخصیتی B رابطه معنی‌داری در مجرمان نزاع‌های دسته‌جمعی وجود دارد ( 05/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد تیپ شخصیتی A، راهبردهای مقابله‌ای هیجان مدار و اجتنابی را به‌صورت مثبت پیش‌بینی می‌کند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت تیپ‌های شخصیتی در انتخاب راهبردهای مقابله‌ای مؤثر می‌باشد. و همچنین برای کمک به این افراد می‌تواند با آموزش‌های روان‌شناختی مناسب در بکار گیری راهبردهای سازش یافته به مجرمان نزاع‌های دسته‌جمعی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها