نویسنده

درون سازمانی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرهنگی با میزان رانندگی پرخطر در استان اردبیل می‌پردازد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی رانندگان انواع وسایل نقلیه عمومی و خصوصی اعم از سواری، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، تاکسی و موتورسیکلت است که به علت درگیر شدن در تصادف برای دریافت یا پرداخت خسارت به مراکز بیمه و یا برای تهیه کروکی به ایستگاه‌های پلیس راهنمایی رانندگی در سطح شهر اردبیل مراجعه کرده‌اند. بر اساس آمار پلیس راهنمایی در سال 1392 تعداد وقایع تصادف در استان اردبیل حدود 2615 (1043 تصادف برون‌شهری و 1572 تصادف درون‌شهری) گزارش شده است که از بین آنان تعداد 338 فقره تصادف از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بین متغیرهای مستقل میزان تقدیرگرایی، اعتقادات مذهبی، قانون‌گرایی، نگرش به عملکرد پلیس راهور، احساس محرومیت نسبی، رضایت از زندگی و متغیر وابسته میزان رانندگی پرخطر رابطه معناداری وجود دارند.

کلیدواژه‌ها