نویسنده

درون سازمانی

چکیده

ویژگی سازمان‌های سالم، سازمانی متشکل از نیروی انسانی خلاق، سازنده و متعهد است که از روحیه و عملکرد خوبی برخوردار است و سازمان را قادر می‌سازد تا به اهداف خود برسد. دراین‌بین یکی از زمینه‌های بسیار بارز برای رشد و سلامت سازمان‌ها وجود افراد برانگیخته است. از دیدگاه اجتماعی، سازمان‌ها به دنبال کارکنانی هستند که بتوانند در مشاغل خویش خوب عمل کنند زیرا عملکرد خوب، بهره‌وری و سلامت سازمانی را ارتقاء می‌بخشد و نداشتن انگیزه تأثیر سوء بر عملکرد کارکنان و درنتیجه بر سلامت اداری آنان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عوامل انگیزشی شغلی با سلامت اداری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده و 148 نفر از کارکنان جامعه موردنظر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 5 مؤلفه است که از مبانی نظری و پیشینه تجربی و مطالعات تطبیقی استخراج شده است که در طیف لیکرت تنظیم گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از روی تفویض اختیار به کارکنان 2 درصد، تصمیم‌گیری و مشارکت 22 درصد، رضایت شغلی 29 درصد، نظام حقوق و دستمزد 34 درصد و نظام ارزشیابی کارکنان 13 درصد می‌توان سلامت اداری کارکنان را پیش‌بینی کرد و درمجموع می‌توان از روی عوامل انگیزشی کارکنان به میزان 59 درصد سلامت اداری آنان را پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها