نویسنده

برون سازمانی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان تعلقات قومی و عوامل تأثیرگذار آن در بین خانواده‌های شهر پارس‌آباد می‌باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخته از یک نمونه 242 نفری از جوانان 40-25 ساله شهر پارس‌آباد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری گردیده است. در این تحقیق با استفاده از نظریه ژئوپلیتیک رندل کالینز و نظریه پارسونز چهارچوب نظری تنظیم گردید و رابطه میان میزان تعلقات قومی با عوامل قرار گرفتن در مرز جغرافیایی، استفاده از رسانه کشور همسایه، پایگاه اجتماعی اقتصادی، جنسیت؛ موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با توجه به کمتر بودن سطح معنی‌داری آزمون‌ها از 0.05، همه متغیرها تفاوت و رابطه‌ی معنی‌داری با متغیر وابسته تعلقات قومی داشتند و میزان تعلقات و دل‌بستگی قومی خانواده‌ها بیشتر از حد متوسط می‌باشد. قرار گرفتن در مرز کشور آذربایجان یکی از عوامل مهم در بالا رفتن میزان تعلقات قومی خانواده‌ها می‌باشد. استفاده از رسانه کشور آذربایجان با همبستگی 413/0، رابطه معنی‌داری با میزان تعلقات قومی داشته و میزان تأثیرگذاری آن بر روی تعلقات قومی خانواده‌ها بیشتر از حد متوسط و در جهت تقویت تعلقات قومی بوده است. در بین متغیرها متغیر پایگاه اجتماعی اقتصادی رابطه‌ی معنی‌دار ولی معکوس با تعلقات قومی دارد. بین جنسیت و میزان تعلقات قومی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و مردان نسبت به زنان از تعلقات بالایی برخوردارند

کلیدواژه‌ها