نویسنده

درون سازمانی

چکیده

سوءمصرف و جرائم مواد مخدر یکی از بزرگ‌ترین معضلات تمامی کشورهای جهان از جمله ایران می‌باشد بر اساس آمارهای موجود بیش از نیمی از زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر محبوس می‌باشند به‌طوری‌که افزایش روزافزون تعداد معتادان و وجود ناهنجاری‌های مختلف حاصل از اعتیاد در جامعه نشانگر عدم کارایی اقدامات انجام یافته در خصوص پیشگیری در کشور می‌باشد بر این اساس با توجه به ضرورت تعیین مؤثرترین روش پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر در جامعه، در این تحقیق با بررسی انواع راهبردهای کاربردی پیشگیری از مواد مخدر شامل پیشگیری دین‌محور، قانون محور و اجتماع‌محور (خانواده محور، پیشگیری با محور مراکز آموزشی، جامعه‌محور) شاخص‌های مربوطه تعیین و بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، نسبت به تنظیم پرسش‌نامه اقدام شده است 76 نفر از افراد و کارشناسان فعال در سازمان‌هایی که عضو کمیته پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل می‌باشند نسبت به تکمیل پرسش‌نامه و اعلام نظر در خصوص میزان تأثیر هر یک از شاخص‌های انواع پیشگیری، در پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر اقدام نموده‌اند بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه، از انواع روش‌های پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر، پیشگیری خانواده محور به‌عنوان مؤثرترین روش پیشگیری شناخته شده است

کلیدواژه‌ها