نویسنده

برون سازمانی

چکیده

در حال حاضر بر اساس مفاهیمی نظیر شهرنشینی، شهروندی، تمدن، سیاست و دموکراسی، زندگی شهری بر محور دو اصل امنیت و آسایش قرارگرفته است. این نگرش عاملی شده است با توجه به خطر بالقوه (تحرکات اسرائیل و آمریکا) در مرزهای شمالی کشورمان ایران به ویژه در جمهوری آذربایجان، شهر اردبیل به دلیل مجاورت با کانون بحران به دلیل درهم تنیدگی گسترده بخش‌ها و امور، نتواند بین ایمنی به مفهوم حفاظت از شهر در مقابل تهدیدهای طبیعی و دفاع به مفهوم حفاظت از شهر در مقابل تهدیدهای مصنوعی تفکیک قائل شود. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف مکان یابی جهات بهینه استقرار مراکز نظامی شهر اردبیل به شعاع 25 کیلومتر، جهت کاهش آسیب پذیری از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مبنای مجموعه ای از شاخص‌های طبیعی و انسانی صورت گرفته است. نحوه ارزش گذاری با رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل منطقه مورد مطالعه، به سه طبقه‌ی مطلوب، نسبتاً مطلوب و نا مطلوب تقسیم بندی شده است. نتایج تحقیق با توجه به پهنه بندی انجام شده به روش هم پوشانی وزنی نشان می‌دهد که شرایط مناسب مکان گزینی مراکز نظامی برای شهر اردبیل در جهات شرق و شمال شرق از مطلوبیت بیشتری نسبت به مناطق جنوب و جنوب غربی دارا می‌باشند؛ لذا با توجه به شرایط موجود نسبت به جهات توسعه شهر اردبیل جنوب و جنوب غربی و مد نظر قرار دادن عوامل انسانی و طبیعی، مراکز نظامی و پادگان‌های شهر اردبیل از وضعیت مساعدی برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها