نویسندگان

1 برون سازمانی

2 درون سازمانی

چکیده

با توجه به اهمیت دوره نوجوانی از جهت تغییرات سریع روان‌شناختی، فیزیکی، جسمانی و اجتماعی، پرداختن به موضوع اینترنت و رفتارهای پرخطر حائز اهمیت هست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با مصرف مشروبات الکلی، رفتارهای جنسی، چت و هک کردن می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه نوجوانان دختر و پسر شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1394-1393 پایه‌های متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه پژوهشی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته در این پژوهش، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی، پرسشنامه محقق ساخته گرایش به چت و هک کردن می‌باشد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی و رگرسیون همزمان) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل واقع شد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با زیر مؤلفه‌های رفتار جنسی، چت و هک رابطه معناداری وجود داشت، اما بین اعتیاد به اینترنت با زیر مؤلفه الکل از رفتارهای پرخطر رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که اعتیاد به اینترنت قادر به تبیین معنادار رفتار جنسی، چت و هک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها