نویسنده

برون سازمانی

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین سطح تحصیلات و نقش آن در بروز جرم در شهرستان اردبیل می‌باشد. آنچه موردتوجه قرار گرفت جرائم زندانیان شهرستان اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پس رویدادی (علی- مقایسه‌ای) است. جامعه آماری، متشکل از زندانیان شهر اردبیل می‌باشد. نمونه‌های موردبررسی ۱۰۰ نفر از زندانیان و روش نمونه‌گیری از نوع احتمالی سیستماتیک (با فاصله معین) می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی استانداردشده که پایایی آن (آلفای کرونباخ) در حدود۸۱/۰ می‌باشد، استفاده شده است. اعتبار آن نیز توسط اساتید دانشگاهی صاحب‌نظر در این حوزه مورد تائید قرار گرفت. در این پژوهش با توجه به موضوع، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی‌ها، رسم نمودارها، محاسبه شاخص‌های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون کای اسکوئر، کای پیرسون، کای دولگاریتمی استفاده شده است. نتایج حاصل فرضیه‌ها نشان داد که زندانیان (نوجوان و جوانان) شهرستان اردبیل، از نظر فرضیه‌های چهارگانه تحقیق؛ سطح تحصیلات و میزان جرم، افراد تحصیل‌کرده و نوع جرم ارتکابی، جنسیت افراد و نوع جرم، جامعه‌پذیری دانش‌آموزان توسط مدارس و بروز جرم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نشان داده شده است که آموزش و بخصوص تحصیلات عالی عاملی مؤثر در جلوگیری جرائم ایفا می‌کند ولی از سویی کسانی که تحصیلات عالی دارند که وارد زندان شده‌اند نوع جرم ارتکابی آن‌ها از سایرین متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها