نویسنده

برون سازمانی

چکیده

امنیت یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می‌شود در این میان یکی از عوامل مهم در تأمین و حفظ امنیت اجتماعی رسانه‌ها هستند. ایفای نقش اثرگذار رسانه‌ها، آن‌ها را به‌عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، وفاق، همبستگی و مشارکت مردمی درآورده است. رسانه‌های جمعی (با تأکید بر ماهواره) نقش بسیار مهمی در ارائه و اجرای برنامه‌های سیاسی، امنیتی و همچنین برانگیختن مشارکت مردمی در تأمین احساس امنیت اجتماعی ایفا می‌کنند. در پی چنین ضرورتی هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل مؤثر به گرایش شهروندان پارس‌آباد به ماهواره و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی می‌باشد. این مطالعه از نوع پیمایش بوده و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهرستان پارس‌آباد می‌باشد که تعداد 384 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با نظر متخصصین و اساتید دانشگاه و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به اثبات رسیده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از بسته نرم‌افزاری spss استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که: بین سن، جنس، تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی شهروندان و گرایش آن‌ها به ماهواره رابطه معناداری وجود دارد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که استفاده از ماهواره باعث تضعیف ابعاد امنیت اجتماعی (باورهای دینی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) می‌شود.

کلیدواژه‌ها