نویسنده

برون سازمانی

چکیده

امنیت مرزها امروزه یکی از بنیادی‌ترین نیاز هر جامعه به شمار می‌رود ایران ازجمله کشورهای پرهمسایه در جهان به شمار می‌رود که وجود قومیت‌های متفاوت در مناطق مرزی و حاشیه‌ای کشور با قومیت مشابه در کشورهای همسایه همراه شده است. این عامل سبب شده است تا حکمرانان به این امر توجه ویژه‌ای مبذول دارند بدیهی است امنیت مرزها پشتوانه‌ای محکم برای امنیت انسانی با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هرگونه ناامنی در مرز قادر است در سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی داخل کشور اخلال ایجاد نماید و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت مرزی و داخلی کشور سهم بسیار برجسته‌ای را به خود اختصاص دهد هدف اصلی این مقاله بررسی نقش اقوام مرزنشین و طوایف در گسترش امنیت مناطق مرزی بخش اصلاندوز از توابع استان اردبیل می‌باشد. ازآنجایی‌که در بسیاری از مناطق جهان ازجمله کشور ایران جامعه مرزی سابقه‌ای طولانی در تاریخ و فرهنگ دارد که از اقوام گوناگون، با فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت برآمده و در سازمان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منسجمی سامان یافته‌اند. هر یک از اقوام مرزنشین دارای ویژگی‌های قومی و فرهنگی و زبانی مخصوص به خود می‌باشد و به شکل اقلیت‌های مشخص در مناطق و استان‌های مرزی ازجمله اردبیل پراکنده شده‌اند. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده است و اطلاعات با استفاده از روش میدانی و پرسشنامه گردآوری شده که درنهایت اطلاعات جمع‌آوری‌شده به‌وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مرزنشینان در منطقه مرزی اصلاندوز از سرمایه اجتماعی مؤثری نسبت به حکومت مرکزی و تمامیت مرزی کشور برخوردار هستند و بیشترین انگیزه را در تأمین امنیت و حفاظت از مرزها دارند. جامعه‌ی آماری ضمن تائید مرزهای آرام در این بخش وجود برخی ناامنی‌هایی مانند قاچاق مشروبات الکلی و کالا را تائید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها