نویسنده

برون سازمانی

چکیده

رشد شهری در ایران نتیجه‌ی سیاست‌های دولت هست. پس از انقلاب اسلامی با توجه به رشد چشمگیر جمعیت، گسترش دامنه و تنوع تکالیف و مداخلات دولت زمینه رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت روستائیان به شهرها و مسئله حاشیه‌نشینی و مسکن نامناسب را پدید آورده است. در اثر مهاجرت رشد سریع شهرنشینی و ظهور حلبی‌آبادها و کمبودها و مضایق زندگی شهری کمبود مسکن و نارسایی‌های آن همراه با رشد بیکاری و عدم اشتغال مناسب زمینه جرم‌زایی و آسیب‌های اجتماعی را فراهم ساخته است. روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که به‌صورت استنتاج از منابع به‌دست‌آمده انجام شده است. در جهت رسیدن به اهداف پژوهش پرسشنامه در ارتباط با نقش دولت در رشد حاشیه‌نشینی اردبیل تهیه و پرسشنامه بین صاحب‌نظران شهری که عموماً کارمندان مناطق شهرداری‌ها و ارگان‌های مرتبط شهری اردبیل بودند توزیع گردید؛ و پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌های موردنظر وارد نرم‌افزار SPSS شده و بعد از تحلیل آماری نتیجه‌گیری و پیشنهاد ارائه شد. همچنین برای مشخص نمودن میزان گسترش فیزیکی شهر از نرم‌افزار ArcGIS برای تهیه نقشه استفاده شده است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که دولت با تبدیل شهر اردبیل به مرکزیت استان بدون فراهم آوردن زیرساخت‌ها لازم و عدم مدیریت سیستم شهر و روستا، باعث هجوم مهاجران به این شهر شده و به‌تناسب عدم ایجاد امکانات برای تازه‌واردان به شهر، باعث گسترش حاشیه‌نشینی شده است.

کلیدواژه‌ها