نویسنده

چکیده

مبارزه با سرقت از مباحث راهبردی پلیس آگاهی بوده که برای تحقق آن، ناگزیر است متناسب با رشد جمعیت، گسترش شهرها، پیچیده شدن جرائم، ارتقاء دانش نرم‌افزاری و روابط سارقین، همواره با رویکردی متفاوت به این نیاز پاسخ دهد. بسیاری از سرقت‌ها وجود دارند که تنها زمینه کشف آن‌ها کارهای اطلاعاتی است. کارآگاهان معتقدند که باید از تمامی ارتباطات میان اطلاعات جمع‌آوری شده در چگونگی ارزیابی و تحلیل داده‌های گوناگون استفاده کرد و با جمع‌بندی، به کشف سرقت، دستگیری متهمین و سارقین دست یافت. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و توصیفی است. نمونه جامعه آماری از بین کارآگاهان، افسران تحقیق، مأموران پرونده بگیر، قضات و تمام مدیران و مسئولین انتظامی و قضایی در استان اردبیل به جهت محدود بودن، به‌صورت تمام شماری (128 نفر) برای تکمیل پرسشنامه محقق ساخته، استفاده گردید. (α) محاسبه‌شده 74/0 بود که مبین پایایی پرسشنامه بود و برای آزمون فرضیات از ضریب رگرسیون و کای اسکوئر استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی می‌توان گفت که مؤلفه «اقدامات فنی- مخابراتی» با (Beta=0/358)، بیشترین تأثیر و مؤلفه «تشدید اقدامات کنترلی سارقین» با (Beta=0/109) کمترین تأثیر را بر مدیریت جرم سرقت در استان اردبیل دارند. مؤلفه‌های «تسلیم ستاده‌های بانک‌های اطلاعاتی» و «جمع‌آوری و انتشار اخبار پیرامون جرم سرقت» نیز با بتای 264/0 و 150/0، در اولویت‌های بعدی هستند. بین ویژگی‌های سرعت و دقت در تسلیم اطلاعات به اداره مبارزه با سرقت نیز ارتباط معنی‌داری وجود دارد به‌طوری‌که یافته‌ها بیانگر متفاوت بودن متغیرها و وجود همبستگی بین آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها