نویسنده

برون سازمانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی معتادان اجرا شده است. در یک طرح آزمایشی، 30 نفر از معتادانی که به کمپ‌های میان‌مدت ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند، به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) بررسی شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش حل مسئله اجتماعی قرار گرفتند و گروه گواه درمان خاصی دریافت نکردند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) استفاده شد؛ و برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا استفاده شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل نشان داد که روش آموزش حل مسئله اجتماعی باعث بهبود کیفیت زندگی معتادان می‌شود؛ بنابراین نتیجه‌گیری کلی آن است که آموزش مهارت‌های حل مسئله با ارائه راه‌حل‌های مناسب در مواجه با مشکلات زندگی منجر به بهبود کیفیت زندگی معتادان می‌شود.

کلیدواژه‌ها