نویسنده

درون سازمانی

چکیده

با توجه به روند رو به رشد بزهکاری در ایران از یک سو و پیامدهای زیان‌بار آن مانند بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی و شخصی، بررسی شناسایی عوامل پیش‌بین در رفتارهای بزهکارانه از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا شناخت این عوامل می‌تواند نقطه عطفی برای امر پیشگیری باشد. در این پژوهش، به توصیف بعضی از عوامل پیش‌بین بزهکاری نظیر سبک‌های دل‌بستگی و عوامل شخصیتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و گذشته‌نگر است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مددجویان مراکز اصلاح و تربیت و دانش آموزان دبیرستانی مشغول به تحصیل در شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می‌دهند. بدین منظور تعداد 30 دانش‌آموز غیر بزهکار و 15 دانش‌آموز بزهکار به ترتیب از مدارس عادی و مراکز تأدیبی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه سبک‌های دل‌بستگی هازن وشیور و عوامل شخصیتی نئو گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گفتند. یافته‌ها نشان داد که دو سبک دل‌بستگی اجتنابی به صورت مثبت و سبک دل‌بستگی ایمن به صورت منفی عضویت در گروه بزهکاری را به‌طور معنی‌دار پیش‌بینی می‌کند. همچنین ویژگی‌های شخصیتی روان رنجور خویی به‌طور مثبت و سازگاری به‌طور منفی قادر به پیش‌بینی عضویت در گروه بزه‌کاری هست. نتایج پژوهش حاضر دارای تلویحاتی در زمینه‌ی برنامه‌های آموزشی خانواده‌هاست به‌نحوی‌که در آن به خانواده‌ها آموزش داده شود تا به نحوی با فرزندان برخورد نمایند که موجب ایجاد دل‌بستگی ایمن در فرزندان شود.

کلیدواژه‌ها