نویسنده

برون سازمانی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین علاقه‌مندی به شغل با تعهد شغلی در کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها 200 نفر از کارکنان نیروی انتظامی به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه علاقه‌مندی شغلی ادواردز و کیلپاتریک و پرسشنامه تعهد شغلی مایر و الن استفاده شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد و نتایج داد که بین علاقه‌مندی شغلی و تعهد شغلی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد؛ و همچنین نتایج رگرسیون نیز نشان داد که علاقه‌مندی شغلی می‌تواند پیش‌بینی کننده تعهد شغلی باشد.

کلیدواژه‌ها