نویسنده

درون سازمانی

چکیده

حفاظت و صیانت از نقاط مرزی یک کشور و یکپارچه کردن نیروهای دولتی و قومیت‌های مختلف ساکن در نواحی مرزی همواره یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال مشکل‌ترین تکالیف برای هر کشور می‌باشد. این مسئله همواره یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های امنیت می‌باشد. هدف این مقاله بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و اثرات آن در تقویت امنیت مرز می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. ساکنان مرزی بخش موران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 195 نفر انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه با کسب نظرات صاحب‌نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد. آزمون مقدماتی نیز برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرایب آلفای کرونباخ (α) برای بخش‌های مختلف پرسش‌نامه بین 80/0 الی 83/0 محاسبه شد. درنهایت نتایج تحقیق نشان داد که به‌جز مؤلفه‌های تعاون اجتماعی، تضاد اجتماعی، اعتماد به غریبه‌ها و مشارکت اجتماعی بین تمامی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی با متغیر امنیت مرز رابطه معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها