نویسنده

برون سازمانی

چکیده

شبکه‌ی اینترنت در کنار مزایای بی‌شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با آسیب‌های روانی و اجتماعی آن می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد. این مقاله درصدد بوده است تا برخی از معایب موجود در شبکه‌های مجازی را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش این‌گونه آسیب‌ها ارائه نماید. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و راه‌های مقابله با آن صورت گرفت. این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعه آماری شامل جوانان 18 تا 38 ساله اردبیل می‌باشد که از بین آن‌ها 100 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌های با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و جدول فراوانی استفاده شده است. نتایج توصیفی تحلیلی تحقیق نشان داد که اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثیرات مستقیمی بر آسیب‌های روانی- اجتماعی در جوانان دارد و باید برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن فرهنگ‌سازی نمود

کلیدواژه‌ها