نویسنده

برون سازمانی

چکیده

امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی می‌شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بیشتر منتفع می‌گردند. توسعه جریانی چندبعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختمان‌های نهادی، اجتماعی، ‌اداری و وجه نظرهای عمومی مردم است. یکی از این عوامل به‌ویژه در شهرهای نسبتاً کوچک مرزی، ایجاد و توسعه بازارچه‌های مرزی است که احتمالاً نقش مهمی در فرآیند توسعه بر عهده دارد که هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطه یکی از این بازارچه‌ها یعنی بازارچه مرزی شهر بیله سوار از توابع استان اردبیل- در مرز بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان- با توسعه شهری شهر بیله سوار بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه‌ای محقق ساخته بر اساس مدل swot جمع‌آوری ‌شده است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 200 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از جامعه آماری انتخاب شدند. یافته کلی تحقیق نشان می‌دهد که بین ایجاد و توسعه بازارچه مرزی و توسعه شهری شهر بیله سوار رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها